Innspillsmøte Tromsø: samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr

Biotech

28

Aug

2023

Location: Kystens Hus

Stortorget 1A Tromsø

10:00 - 12:15

Utformingen av samfunnsoppdraget som nytt virkemiddel for bærekraftig fôr er godt i gang, men vi trenger innspill i prosessen. Mange har vist stor interesse og nå går startskuddet for en møteserie som dekker alle landsdeler, der alle relevante aktører kan bidra med sine perspektiver.

Regjeringen lanserte i 2022 samfunnsoppdrag for bærekraftig fôr. Målet er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og redusere klimautslippene i matsystemene. I 2023 jobbes det med et forslag om hvordan målet kan nås.

Forskningsrådet inviterer til seks åpne innspillsmøter for å få innspill på hvordan vi kan nå målet om bærekraftig fôr og hvordan samfunnsoppdraget kan utformes. Innspillene vil inngå i forslaget som skal levers november 2023. Biotech North bistår Forskningsrådet til å mobilisere for disse innspillsmøtene.

Les mer om samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr: Berekraftig fôr (forskningsradet.no)

Hva ønsker vi innspill på

Vi ønsker innspill på utforming og mål for samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr.

Spill gjerne inn på et eller flere av følgende momenter:

  • Problemer: Hva mener din organisasjon er hovedproblemet eller hindringen som gjør at fôr ikke produseres mer bærekraftig i dag?
  • Løsninger: Hva trengs for å løse problemene/hindringene slik at vi kan produsere fôr mer bærekraftig?
  • Mål: I midten av august kommer det forslag til konkrete mål, kommenter gjerne målene.

Til deg som skal holde innlegg

Innspill skal være muntlige og være på maksimalt 3 minutter. Skriftlig manus leveres i etterkant av møtet og skal være likt det som skal presenteres muntlig. Manus blir publisert. De tre minuttene er absolutt og vi anbefaler derfor alle som skal gi innspill om å være poengterte og starte med det viktigste. Det er ikke anledning til å vise powerpoint. 

Samfunnsoppdraget er fremdeles i støpeskjeen. I design- og implementeringsfasen arbeides det med mål, delmål og videre organisering.

– Bred involvering og mobilisering er i kjernen av samfunnsoppdraget, og innspillene som kommer vil være svært viktige for det videre arbeidet med bærekraftig fôr. Det er viktig å få frem alle perspektiver og tanker om hvordan vi skal løse dette sammen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Arbeidet er organisert gjennom en operativ gruppe som ledes av Forskningsrådet. Her sitter representanter for flere etater og organisasjoner som har roller og ansvar på feltet. Det daglige arbeidet koordineres av et sekretariat i Forskningsrådet med en representant fra Innovasjon Norge.

– Samfunnsoppdrag er nybrottsarbeid og temaet bærekraftig fôr favner bredt. For å sikre innspill og involvering fra så mange som mulig er innspillsmøtene spredt over hele landet – på Ås og Hamar, i Tromsø, Trondheim og Bergen. Den geografiske spredningen understreker at dette er en felles satsing for både den blå og den grønne sektoren, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– I samfunnsoppdragsmodellen er vi helt avhengige av involvering fra alle relevante aktører. Heldigvis registrerer vi stor interesse i å delta, og vi ser virkelig frem til denne møteserien, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Møteserien vil pågå i månedsskiftet august/september. I tillegg til de fem fysiske møtene blir det et digitalt møte 6. september.