SINTEF inviterer til digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra oppdrett

Line Kjelstrup

12

May

2020

Location:

8:30 - 15:30

Utnyttelse av organisk materiale og næringssalter kan danne grunnlag for ny biologisk produksjon i Norge. Resultatet for teknologisk og biologisk utnyttelse av organisk materiale og næringssalter kan danne grunnlag for utvikling av ny teknologi blant leverandørindustrien. Organisk materiale og næringssalter kan på sikt utgjøre en verdi for oppdretter for produksjon av nye produkter.

Arbeidsmøtet skal:
Kartlegge biologiske og teknologiske muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk
Avdekke kunnskapshull for å øke bruken av disse materialene som ressurser inn i nye verdikjeder
I arbeidet ønsker vi å kartlegge dagens status for håndtering av fiskeslam mhp bl.a. anvendelser, teknologier og økonomiske aspekter.
Vi skal se på muligheter for nye anvendelser (produkter, teknologier, forretningsmodeller) av fiskeslam, herunder også en vurdering av hvilke regelverk og krav som stilles til fiskeslam i ulike anvendelser (tungmetaller, næringsinnhold, TS, energi, bruk som fôrsubstrat, osv.).
Arbeidet skal utlede verdikjeder der rekkefølgen av nye anvendelser kan bestemmes av:
– Utnyttelsesgrad av næringsstoffer
– Bevaring av næringsstoffer for ytterligere utnyttelse
– Lønnsomhetsvurdering av anvendelsene eller kombinasjoner av disse.
Vi skal spesielt se nærmere på muligheter knyttet til ny bioproduksjon, fosforutvinning, biogassproduksjon og pyrolyse, samt kombinasjoner av disse. Det vil også kunne identifiseres ytterligere anvendelser i prosjektarbeidet.

For mer info se arrangementets hjemmeside