For aller første gang tilbyr MABIT-programmet 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer

Eivind Reibo

Eivind Reibo

MABIT er et offentlig støttet program, og kan dermed støtte brukerstyrte prosjekter opp til en viss prosent i tråd med statsstøtteregelverket sine retningslinjer for offentlig støtte. MABIT kan nå for aller første gang, og ved hjelp av midler fra Sparebanken Nord-Norge, gi 100% støtte til noen få gode prosjekter hos små-, tidligfase bedrifter innenfor (marin) bioteknologi, slik at de kan teste spennende og gode forskningsideer – i en fase hvor det kan være vanskelig å stille med egenkapital i prosjektet. I en ekstraordinær utlysning vil det bevilges 100% prosjektfinansiering på inntil NOK 500.000 til minimum 2 FoU-prosjekter med relevans innenfor MABIT-programmet sitt satsingsområde. Dette er en unik mulighet for å ta ideen din fra tegnebordet til å bli virkelighet. Mer informasjon om programmets satsningsområder på www.mabit.no

Følgende vilkår gjelder:

– Skal være etablert bedrift, tidlig fase – maks 5 år fra registreringsdato i enhetsregisteret.
– Kan søkes støtte på prosjekter inntil NOK 500.000
– Skal være relevant for MABIT programmets satsingsområder og øvrige vilkår
– Søknadsfrist 13. september
– Benytt MABIT søknadsmal – alle punktene på søknadsskjema skal fylles ut.
– Sendes til mabit@norinnova.no
– Merk søknaden MABIT/SNN midler.

Framragende ideer vil vektlegges. Disse vil også veies opp mot behov for full-finansiering. Det må begrunnes hvorfor det søkes om 100% prosjektfinansiering.

MABIT-programmet har også ordinær utlysning av prosjektmidler med søknadsfrist samme dato (13.09.18). Her kan bedrifter også om søke støtte til FoU-prosjekter, men da på vanlig måte iht. statsstøtteregelverket sine retningslinjer for offentlig støtte.

Ta kontakt for spørsmål!

Victoria S. Paulsen, Daglig leder for MABIT-programmet

victoria@norinnova.no

Tlf: 907 94 606