Pressemelding – Land møter Hav

Eivind Reibo

Eivind Reibo

Ny unik arena knytter blå og grønn bioøkonomi sammen

Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den nye unike konferansen «Land møter hav».

I Norge anslås det at vi kan mer enn tredoble verdiskapningen knyttet til bioøkonomien de neste 30 årene. Dette innebærer vekst i fornybare næringer som landbruk, fiskeri, havbruk, og energi. Mye av økningen vil måtte komme fra innovasjon i de nasjonale næringsklyngene.

– Det skjer allerede mye i både blå og grønn sektor, men tenk på mulighetene hvis vi kobler de dyktigste folkene, og deler den beste kunnskapen fra hver sektor med hverandre. Målet med konferansen er å få til den samhandlingen som er nødvendig for å utløse potensialet for bærekraftig verdiskaping som ligger i den norske bioøkonomien, forteller Kristiane Haug Berg, Klyngeleder i Heidner Biocluster.

«Land møter hav» vil arrangeres årlig, og for første gang 7. november 2018 i Hamar Kulturhus. Konferansen vil gå på rundgang mellom byene Hamar, Bergen, Ålesund og Tromsø, med utgangspunkt i de fire næringsklyngenes hovedseter.

Heidner Biocluster representerer grønn bioøkonomi med fokus på økt verdiskaping i landbruksbasert bærekraftig matproduksjon, og innen blå bioøkonomi, representerer NCE Seafood Innovation Cluster, Blue Legasea og Biotech North, de ledende nasjonale miljøene innen henholdsvis sjømat, marine ingredienser og marin bioteknologi.

Det er i dag flere etablerte konferanser i begge sektorer, men finnes ingen slik «blågrønn» møteplass. Klyngelederne i de fire klyngene har alle erfart at det i dag er overaskende lite samarbeid på tvers, til tross for at det åpenbart er mye innen grønn bioøkonomi som har stor overføringsverdi til blå – og omvendt.

– Norsk sjømat er verdens beste på kommersialisering og internasjonal handel, mens landbrukets implementering av ny digital teknologi og bruk av stordata er svært imponerende. Dette er eksempler på områder hvor vi må lære av hverandre sier Tanja Hoel, General Manager for NCE Seafood Innovation Cluster.

Digitalisering og bærekraftig ressursutnyttelse vil være sentrale temaer på konferansen, som i størst mulig grad skal bestå av workshoper, diskusjonsforum og spissede paneldebatter.

– Vi ønsker å trekke til oss personer som vil utgjøre en forskjell og ser mulighetsrommet i vår sektor, forteller Wenche Uksnøy, Klyngeleder i Blue Legasea og Ernst Kloosterman, Klyngeleder i Biotech North.

Når bedriftsledere, forskere og innovatører fra blå og grønn bioøkonomi samles på «Land møter hav», vil de få servert litt kunnskapspåfyll, men først og fremst skal de få dele egen kunnskap og bli utfordret gjennom diskusjoner, gruppearbeid og ulike aktiviteter forteller klyngelederne. Målsetningen er at det i løpet av en intensiv dag skal knyttes kontakter på tvers av sektorene og at en portefølje av idéer skal bunne ut i konkrete forsknings- og innovasjonsprosjekter.

– Arbeidet som gjennomføres under konferansen vil følges opp i etterkant, og på neste års konferanse skal vi kunne presentere resultater fra blågrønne prosjekter som ble unnfanget på «Land møter hav», avslutter klyngelederne.

 

Kontaktpersoner:

Kristiane Haug Berg, Klyngeleder Heidner Biocluster
Telefon: 906 80 414
E-post: kristiane@klosser.no
www.heidner.no

Tanja Hoel, General Manager, NCE Seafood Innovation Cluster
Telefon: 92 80 13 15
E-post: tanja@seafoodinnovation.no
www.seafoodinnovation.no

Wenche Uksnøy, Klyngeleder Blue Legasea
Telefon: 900 15 073
E-post: wenche@legasea.no
www.legasea.no

Ernst Kloosterman, Klyngeleder Biotech North
Telefon: 957 43 945
E-post: ernst@biotechnorth.no
www.biotechnorth.no

 

Om klyngene:

Klyngene er nasjonale næringsklynger og del av det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, ledet av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

Heidner Biocluster består av Norges ledende aktører innen grønn bioøkonomi. Klyngesamarbeidet omfatter hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon og har økt innovasjon, styrket konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping som hovedmål. Genetikk og avl, bærekraftig ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi er sentrale teknologiområder. Klyngens 47 medlemmer står for en samlet omsetning på ca. 60 mrd NOK. Hedmark Fylkeskommune finansierer klyngeprosjektet i 2018.

The Seafood Innovation Cluster AS fikk status som Norwegian Centres of Expertise i 2015 og har utviklet seg til å bli den mest komplette og modne klyngen innen sjømatindustrien. Klyngen består i dag av 90 partnere og en total omsetning på 65 milliarder kroner. The Seafood Innovation Cluster har hovedsete på Marineholmen i Bergen.

Blue Legasea. Klyngepartnerene utvikler bærekraftige marine protein og omega-3 produkter for bedre folkehelse og livskvalitet. Blue Legasea er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt for å styrke innovasjon og konkurransekraft for norsk biomarin industri basert på optimal utnyttelse av marint råstoff. Klyngens 40 medlemmer har en samlet omsetning på ca. 30 mrd NOK.

Biotech North er Nord-Norges industri- og innovasjonsklynge for blå bioteknologi, med hovedsete i Tromsø. Klyngen har 35 medlemsorganisasjoner, med en samlet omsetning på ca. 800 millioner kroner og FoU-kostnader på ca. 200 millioner kroner. Biotech North bidrar til økt verdiskaping I Nord-Norges næringsliv gjennom utvikling av ny kompetanse og stimulering til samarbeid innen innovasjon og internasjonalisering.