Rapport: Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marint restråstoff og marine arter

Line Kjelstrup

Line Kjelstrup

Denne rapporten er utarbeidet av Nofima i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges sjømatråd, SINTEF Ocean, med innspill fra næringsaktører, som svar på et oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Oppgaven fra NFD var å identifisere hvilke hindringer næringsaktørene opplever knyttet til utnyttelse av restråstoff, biprodukter og nye arter som kan redusere verdiskapingen i sjømatnæringen.
Rapporten gir en oversikt over gjeldende regelverk for bruk av restråstoff og biprodukter til humant konsum, fôr etc., markeds- og regulatoriske hindre som kan begrense næringsutviklingen, eksempler på sertifiserings – og merkeordninger, grenseverdier for fremmedstoffer i fôr, fôrprodukter og matprodukter.

English summary/recommendation:
The Norwegian Government has stated that strategic efforts will be made for increased value creation in the seafood industry. A contribution towards this is developments in the circular bioeconomy and the introduction of a more sustainable production and increased utilization of raw materials. This report has been prepared by Nofima in collaboration with the Institute of Marine Research, the Norwegian Seafood council and SINTEF Ocean, with input from business actors, in response to an assignment from the Ministry of Trade, Industry and fishery (NFD). The task from NFD was to identify the obstacles that the industry experience related to the utilization of residual raw materials, by-products and new species that can reduce value creation in the seafood industry. The report provides an overview of current regulations for the use of residual raw materials and by-products for human consumption, feed, market, and regulatory barriers that may limit business development, examples of certification and labeling schemes, limit values for contaminants in feed, food- and feed products.

Rapport 29-2021 Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marint restråstoff og marine arter
Rapporten er videre inndelt i seksjonene hvitfisk, pelagisk/mesopelagisk, havbruk, skalldyr/bløtdyr, alger, og nye arter der det under hvert punkt gis eksempler på utnyttelse av restråstoff per dags dato, og begrensninger for bruk.
Fokuset vil i hele rapporten være på utnyttelse av restråstoff og nye arter. Rapporten er tenkt som et dynamisk dokument som kan oppdateres når det er endringer i regelverk, markeder, teknologi og tilgang på råstoff.