Blågrønt klyngesamarbeid får finansiell støtte fra Grønn plattform

Eivind Reibo

Eivind Reibo

Biotech North har sammen med klyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation og NCE Blue Legasea fått finansiell støtte fra Grønn plattform for prosjektet «Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr». Forprosjektet vil videreføre og videreutvikle klyngesamarbeidet i «Land møter hav» hvor klyngene allerede har samarbeidet godt over tre år.

Lønnsomt og lærerikt klyngesamarbeid

NCE Heidner BioclusterNCE Seafood InnovationNCE Blue Legasea og Biotech North er Norges ledende næringsklynger innen landbruk, havbruk og fiskeri, marin bioteknologi og representerer med sine 221 medlemmer en betydelig del av de biobaserte næringene og de sterkeste FoU-miljøene i Norge.

Forprosjektet vil videreføre og videreutvikle klyngesamarbeidet i «Land møter hav» hvor klyngene allerede har samarbeidet godt over tre år. Det mangeårige samarbeidet har resultert i et stort antall ideer. Klyngene har sammen identifisert behovet for en felles satsning på bærekraftig fôr til laks og husdyr, og vi ønsker å utnytte klyngenes særegne posisjon til innovasjon og samarbeid på tvers av bedrifter og næringer.

For å få til dette, må innovasjonstakten i grønn og blå sektor oppjusteres. Dette var bakgrunnen for at søkerklyngene etablerte den blågrønne møteplassen «Land møter hav» i 2018.

De blå og grønne verdikjedene er allerede tett knyttet sammen, ved for eksempel at insekter kan spise restressurser fra jordbruket, og kan igjen bli til insektsmel som fôres til laks. Tilsvarende kan marine ingredienser som tare og alger brukes i fôr til husdyr. Det er et behov for felles industrielle løft og kommersielle løsninger for på denne måten å kunne utkonkurrere importert soya, og øke norsk matproduksjon på en bærekraftig måte.

Veien videre

Av over 400 søknader, er det bare 93 som har fått midler til å jobbe videre med søknader til vårens hovedutlysning. Samarbeidsprosjektet Land møter Hav som Biotech North er en av de som har fått 300.000 kroner i tilskudd for å bygge en søknad til hovedprosjekt på tre år. Klyngene vil nå sammen legge en god plan for hvordan invitere inn klyngens medlemmer og eksterne samarbeidspartnere i søknadsskrivingen.

Behovet for bærekraftig mat og fôr er økende, og nå starter vi arbeidet med å sette fart på skaleringen av råvarekategorier som kan benyttes i fôr gjennom teknologiutvikling og industrialisering. Videre skal vi jobbe for å få både eksisterende og nye løsninger ut i markedet.

Gjennom forprosjektet har vi som mål å videreutvikle tre til fem råvarekategorier, slik som krill, insekter, raudåte, sagflis og tare, samt å avklare behovene for FoU, infrastruktur og pilotering. Dette er kategorier som har potensiale til å skape synergieffekter på tvers av næringene, grønne arbeidsplasser og å styrke norsk konkurransedyktighet innenfor global matproduksjon.

Fakta om Grønn plattform:

  • I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.
  • Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.
  • Prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.
  • Hovedutlysning vil ha frist før sommeren 2021. Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke.

Kilde: Forskningsrådet